Forumotion [Code] topics_list_box như vbb
avatar
TheKai
Thiết Kế Team
Bài Viết : 82
on 27.10.12 12:13
TheKai - Thiết Kế Team
Demo : http://congdongnet.us.to/f7p25-forum


vào topics_list_box xáo code hết và thay bằng


Code:
<!-- BEGIN topics_list_box -->
<!-- BEGIN row -->
<!-- BEGIN header_table -->
  <!-- BEGIN multi_selection -->
      <script type="text/javascript">
      function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
        var all_checked = true;
        for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
        if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
        }
        }
        document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
      }
      function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
        for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
        if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
        }
        }
      }
      </script>
  <!-- END multi_selection -->

  <div class="main-head">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
      <!-- END multi_selection -->
      <h1 class="page-title">{topics_list_box.row.L_TITLE} aa[{topics_list_box.row.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h1>
  </div>
  <div class="main-content">
  <table cellspacing="0" class="table">
   
      <tbody class="statused">
<!-- END header_table -->

<!-- BEGIN header_row -->
<strong>{topics_list_box.row.L_TITLE}</strong>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
  <!-- BEGIN table_sticky -->
      </tbody>
  </table>
  </div>

  <div class="main-head">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /  >
      <!-- END multi_selection -->
      <h2>{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_TITLE}[{topics_list_box.row.topic.table_sticky.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h2>
  </div>
  <div class="main-content">
  <table cellspacing="0" class="table">
     
      <tbody class="statused">
  <!-- END table_sticky -->
      <tr>
        <td style="border-bottom:1px solid #ddd" class="tcl tdtopics <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
            <span class="status">
              <img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
            </span>
            <!-- BEGIN single_selection -->
            <input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} />
            <!-- END single_selection -->
            {topics_list_box.row.ICON}
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}
            {topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}
            {topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>
            {topics_list_box.row.GOTO_OPEN} {topics_list_box.row.GOTO_PAGE_NEW} {topics_list_box.row.GOTO_CLOSE}
            <br>
                  <br>
                    <b> Chủ Thớt : </b>{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}
            <!-- BEGIN switch_description -->
            <br />
            {topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
            <!-- END switch_description -->
        </td>
      <td style="border-bottom:1px solid #ddd" class="tc2 <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
                          <div>Trả Lời : {topics_list_box.row.REPLIES}</div>
                    <div>Lượt Xem : {topics_list_box.row.VIEWS}</div>
                  </td>
<td style="border-bottom:1px solid #ddd" class="tcr <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
  {topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}
  <br />
                                   
                                    <b>Bởi</b> : {topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}
                                 
                                  </td>
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <td><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
        <!-- END multi_selection -->
      </tr>
<!-- END topic -->
<!-- BEGIN no_topics -->
<tr>
  <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
</tr>
<!-- END no_topics -->

<!-- BEGIN bottom -->
      </tbody>
  </table>
  </div>
  <div class="main-foot clearfix">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
      <!-- END multi_selection -->
      <p class="h2">{L_TOPICS} [{topics_list_box.row.bottom.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</p>
      <p class="options">
        <a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> {S_WATCH_FORUM} <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
      </p>
  </div>
<!-- END bottom -->
<!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
<!-- END row -->
<!-- END topics_list_box -->

code by : Thànhkent

0
avatar
phongpy009
Thành Viên
Bài Viết : 4
on 04.11.12 15:10
phongpy009 - Thành Viên
đẹp

avatar
bucnong
Thành Viên
Bài Viết : 51
on 04.11.12 15:11
bucnong - Thành Viên
test

avatar
TopDragon
Thành Viên
Bài Viết : 27
on 04.11.12 16:24
TopDragon - Thành Viên
like!!

avatar
anhdausai
Thành Viên
Bài Viết : 15
on 05.11.12 5:41
anhdausai - Thành Viên
yyyyyyyyyy

avatar
nhÓk lÙn
Thiết Kế Team
Bài Viết : 58
on 05.11.12 12:58
nhÓk lÙn - Thiết Kế Team
ngon

avatar
Jinnie
Thành Viên
Bài Viết : 6
on 05.11.12 19:56
Jinnie - Thành Viên
xem

avatar
dejanpetrus
Thành Viên
Bài Viết : 9
on 06.11.12 6:46
dejanpetrus - Thành Viên
xem

avatar
tuancfno05
Thành Viên
Bài Viết : 10
on 06.11.12 17:42
tuancfno05 - Thành Viên
xem

avatar
tannguyen135
Thành Viên
Bài Viết : 8
on 07.11.12 9:39
tannguyen135 - Thành Viên
like

avatar
Chicken™
Thành Viên
Bài Viết : 5
on 07.11.12 11:55
Chicken™ - Thành Viên
tks. copy cái ^^

avatar
nhockientb
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 16.11.12 14:08
nhockientb - Thành Viên
Xem nội dung!:!~

avatar
ngoctuan_py
Thành Viên
Bài Viết : 3
on 19.11.12 19:56
ngoctuan_py - Thành Viên
thanks

avatar
sayedn73
Thành Viên
Bài Viết : 39
on 14.02.15 5:43
sayedn73 - Thành Viên
thank's

avatar
Kênh Game 8
Thành Viên
Bài Viết : 11
on 22.02.15 22:52
Kênh Game 8 - Thành Viên
sdsdsdsdsd


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây

Chuyển đến trang : 1, 2  Next


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent