Forumotion Lasttopic Ver 5.5 [ Vbb ]
avatar
bucnong
Thành Viên
Bài Viết : 51
on 03.11.12 18:18
bucnong - Thành Viên
demo

- Tác giả : notme
Có thể làm cho Punbb hoặc Phpbb2
- Cách làm :


Lần lượt thay thế temp
mod_most_active_topics
Code:
Code:
 
-->
<td          
              <!-- BEGIN TOPIC -->
                <tr>
                    <td nowrap="nowrap">
                        <span   <a{TOPIC.NAME}'));</script>
                          </a>
                        </span>
                    </td>
                    <td nowrap="nowrap" align="right">
                        <span                    </td>
                </tr>
              <!-- END TOPIC -->
            </tbody>
        </table>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>

mod_most_viewed_topics
Code:
Code:
 
 
-->
<tr>
     
      <td);"><spanalign="left">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1"        <tbody>
            <tr>
                <tdactivetop','viewedtop','Toppic xem nhiều');">Toppic xem nhiều</a>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <tdviewedtop','activetop','Toppic trả lời nhiều');">Toppic trả lời nhiều</a>
                </td>
            </tr>
           
        </tbody>
    </table>
 
</div>
      </td>
     
     
   </tr>
<tr>
    <td              <script>
  function gioihant(a){
 
  return a.substring(0,20)+'...';
  }
</script>
              <!-- BEGIN TOPIC -->
                <tr>
                    <td nowrap="nowrap">
                        <span   <a{TOPIC.NAME}'));</script>
                          </a>
                        </span>
                    </td>
                    <td nowrap="nowrap" align="right">
                        <span                    </td>
                </tr>
              <!-- END TOPIC -->
            </tbody>
        </table>
    </td>
  <!--</td>
mod_recent_topics
Code:
Code:
-->
 
<!-- BEGIN classical_row -->
<td                <td width="380px"                </td>
              <td width="47px"              <td width="44px"                <td width="109px"                <td width="175px"                </td>
            </tr>
          <script type="text/javascript">
 function gioihanl(a){
 if(a.length > 40){
  return a.substring(0,40)+'...';}else{return a;}
  };
            function shpost(a){
            window.open(a,'','width=200,height=100,top=200,left=400,menubar=no,titlebar=no,location=no');
            };
$(function () {
    $('.dulieu').load('/search?search_keywords=&search_author=*_* table.table .statused tr:lt(20)', function () {
        var i;
        for (i=0; i < 20; i++) {
            $('.box:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc2').html());
$('.reply:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc3:eq(0)').html());
$('.view:eq(' + i + ')').html($('.dulieu tr:eq(' + i + ') .tc3:eq(1)').html());
        }
$(".hienlast").show();
    });
});
</script>   
                      <!-- BEGIN recent_topic_row -->
            <tr                <td width="380px" nowrap="nowrap">
                  <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_n10.gif"/>
                    <span                        <a href="javascript:shpost('{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}');"                        <a<script>document.write(gioihanl('{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}'));</script>
</a>
                     </span>
                   
                </td>
<td nowrap="nowrap" 
                </td>
<td nowrap="nowrap"                   
                </td>
                <td nowrap="nowrap" width="109px">
                    <span                      <!-- BEGIN switch_poster -->
      <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
      <!-- END switch_poster -->
 
      <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
      {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
      <!-- END switch_poster_guest -->
                                                                             </span>
                </td>
                <td nowrap="nowrap"                 
                </td>
            </tr>
            <!-- END recent_topic_row -->
        </tbody>
    </table>
  <div</td>
                                  
<!-- END classical_row -->
<!--</td>
mod_top_post_users_week
Code:
Code:
-->
<td                        <tr>
                            <td nowrap="nowrap">
                                <span                            </td>
                            <td nowrap="nowrap" align="right">
                              <span{POSTER.NB_POSTS}'));</script></span>
                            </td>
                        </tr>
                      <!-- END POSTER -->
                    </tbody>
                </table>
            </td>
<!--</td>
mod_top_posters
Code:
Code:
<script>
  function gioihans(a){
  var b=a.split(' ');
  return b[0];
  }
</script>
<table    <tbody>
        <tr>
            <td                <divtopmenu');"  rel="nofollow"                  <span                  <img src="http://sinhvienit.net/@forum/skin/SinhVienIT.Net-IT_Pro-Ver3/misc/menu_open.gif"                </div>
              <div    <table cellpadding="4" cellspacing="1"        <tbody>
            <tr>
                <tdtoptuan','topposter','Gửi bài nhiều');">Gửi bài nhiều</a>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <tdtopposter','toptuan','Gửi nhiều trong tuần');">Gửi nhiều trong tuần</a>
                </td>
            </tr>
           
        </tbody>
    </table>
 
</div>
              <script>
              
              function changstat(a,b,c){
               var div=document.getElementById(a);
                var div2=document.getElementById(b);
                var div3=document.getElementById('tentop');
                div.style.display=none';
                div2.style.display=block';
                div3.innerHTML=c;
                selectWysiwyg(this, 'topmenu');
                }
                function changstat2(a,b,c){
               var div=document.getElementById(a);
                var div2=document.getElementById(b);
                var div3=document.getElementById('tentop2');
                div.style.display=none';
                div2.style.display=block';
                div3.innerHTML=c;
                selectWysiwyg(this, 'topmenu2');
                }
              </script>
             
            </td>
            <td                <span                    <a href="javascript:cswitch_hm(0);">All Forums</a>
                </span>|
                <span                    <a href="javascript:cswitch_hm(1);"></a>
                </span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td                        <tr>
                            <td nowrap="nowrap">
                                <span                            </td>
                            <td nowrap="nowrap" align="right">
                              <span{POSTER.NB_POSTS}'));</script></span>
                            </td>
                        </tr>
                      <!-- END POSTER -->
                    </tbody>
                </table>
            </td>
          <!--</td>
Vào Index_body thêm đoạn này lên đầu
Code:
Code:
<div<div <div<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- END giefmod_index1 -->
  </div>

Và Vào HEader xóa đoạn này đi :
Code:
Code:
<div                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div                                    <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>

sắp xếp widget


Code:
Code:
a{text-decoration:none}
a.mainmenu{font: 14px bold Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
  font-weight: bold!important;}
.tborder {
background: #C6D7E9;
color: black;
}#postmenu_445{
  font-size: 14pt;}
.smallfont {
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_option
{padding: 3px 6px 3px 6px;
 
   background: #fff;
   color: #000;
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}

.thead {
background: #E0E8F1 url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/highli10.png) repeat-x 0 -1px;
color: #567BA0;
font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
td.thead, th.thead, div.thead {
padding: 4px;
}
   .alt2zja, .alt2Activezja {
  padding:6px;
background: white url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/row_gr10.png);
color: black;
background-repeat: repeat-x !important;
background-position: 0 100% !important;
}
.alt1, .alt1Active {
   padding:6px;
background: white url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/row_gr10.png);
color: black;
background-repeat: repeat-x !important;
background-position: 0 100% !important;
}
.alt1zja, .alt1Activezja {
  padding:6px;
background: white url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/row_gr10.png);
color: black;
background-repeat: repeat-x !important;
background-position: 0 100% !important;
}

hêt'
Stybe by notme

avatar
kingofclan
Thành Viên
Bài Viết : 7
on 26.10.16 13:16
kingofclan - Thành Viên
code lỗi hết rồi

avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 26.10.16 16:36
Thànhkent - Quản Trị Viên
@kingofclan đã viết:code lỗi hết rồi
Code này rất lâu rồi . Forumotion cập nhật và không dùng được nữa chứ không phải lỗi bạn có thể dùng code khác nhé Cười nhe răng


Sponsored content
Sponsored content -Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent