Forumotion Share Index_body Skin Zone-FM Ver 1
avatar
Thànhkent
Quản Trị Viên
Bài Viết : 92
on 13.01.15 19:27
Thànhkent - Quản Trị Viên
Demo ẢnhCode By : ThànhKent

Code này có Silder bên phải ai thích thêm thế nào thì tùy ý .

Code:
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                  {giefmod_index1.MODVAR}
         <!-- END giefmod_index1 -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> &nbsp;
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

        
          
          
{CHATBOX_TOP}
 
    
  
<table width="100%"><tbody><tr><td width="77%" valign="top">
      {BOARD_INDEX}</td>
      <td width="30%" valign="top" style="padding-left: 10px">
        
  
  


      
        
        
    <div class="main">
        <div class="main-head">
            <div class="page-tile">Zone-FM</div>
        </div>
        <div class="main-content">
        <div style="padding:10px;">
    
          

Nội Dung Cột 1

          
        </div>
    </div>
</div>

    
            <div class="main">
        <div class="main-head">
            <div class="page-tile">Zone-FM</div>
        </div>
        <div class="main-content">
        <div style="padding:10px;">
    
          

Nội Dung Cột 2

          
        </div>
    </div>
</div>

        
        
            <div class="main">
        <div class="main-head">
            <div class="page-tile">Zone-FM</div>
        </div>
        <div class="main-content">
        <div style="padding:10px;">
    
          

Nội Dung Cột 3

          
        </div>
    </div>
</div>

  
  
  

  
  </td></tr></tbody></table>          <!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

             <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->
          
          
          
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div class="main"><div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Tình Hình Diễn Đàn</h2></b></div></div>
  <div class="main-content">
          
     <br/>
<div style="padding-left:20px">
 
<img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/wall10.gif" /> {TOTAL_POSTS}
  </div>
            <br/>        
<div style="padding-left:20px">
  
 <img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/46/03/61/chart10.png" /> {TOTAL_USERS}
      </div>
    <br/>
<div style="padding-left:20px">
 
                <img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/profil10.gif" /> {NEWEST_USER}
       </div>    
    <br/>
  </div>  </div>


<div class="main"><div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Tình Hình Hiện Tại</h2></b></div></div>
  <div class="main-content">
          
    <div id="onlinelist" style="border-top: 0px dashed #FFF;">
         <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
         <p class="right">
            <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
            <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
            <!-- END switch_viewonline_link -->
            <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
            {L_WHO_IS_ONLINE}
            <!-- END switch_viewonline_nolink -->
         </p>
         <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
         {RECORD_USERS}

         <br />
                          
         
                          
                          
         {L_ONLINE_USERS}
         </p>
         <div class="clear"></div>

         <p>Nhóm : {GROUP_LEGEND}</p>

      </div>
    

    
    
  </div>  </div>

<div class="main"><div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Thống Kê Thành Viên</h2></b></div></div>
  <div class="main-content" style="padding:15px;">
          
    <div class="avatar-body">{L_CONNECTED_MEMBERS}</div>
    
    <br/><br/>
  
 
         <div class="avatar-body">{LOGGED_IN_USER_LIST}</div>

<style>
  
  .avatar-body .avas img {
border: 1px solid #DDD;
height: 20px;
margin: -7px 5px;
padding: 1px;
width: 20px;
}

  </style>

  <script type="text/javascript">
$(document).on('ready',function(){$('.avatar-body a').each(function(){var avmb=$(this).attr('href');$(this).prepend('<a href="'+avmb+'" class="avas"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif"  /></a>');$(this).children('a').load(avmb+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
  </script>
    
    
    
    </div>  </div>
          
          
<!-- END disable_viewonline -->
          
          
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{CHATBOX_BOTTOM}
  


{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->

0


Hãy Đăng Nhập Để Gửi Bình Luận - Nếu Chưa Có Tài Khoản Đăng Ký - Click Tại Đây


 

© 2016 Spiderum Themes Cover Forumotion By @Thànhkent